Här växer framtiden!

Förskola

Vi driver tre förskolor, Bellevue GårdVilla Lindhaga och Fågelbacken. Alla förskolorna är belägna i västra delen av Malmö. Våra barngrupper är små och personaltätheten hög. Våra barn är från 12 månader till 6 år. Barnen är fördelade i grupper 1-3 år och 3-6 år. I de yngre grupperna går det 9-10 barn och i de äldre grupperna går det 15-16 barn.

Montessoripedagogik

Vi arbetar utifrån Lpfö 98 och Maria Montessoris pedagogik. Montessoripedagogiken genomsyrar hela vår verksamhet, och är anpassad till den tidsanda vi lever i. I Lpfö 98 finns riktlinjer och mål formulerade för förskolan. Metoderna för att nå dessa mål bestäms ute på enheterna och anpassas efter den aktuella barngruppen.

Trygghet, Trivsel, Kunskap och Kompetens

Våra ledord är Trygghet, Trivsel, Kunskap och Kompetens. Med hjälp av dessa ledord arbetar vi så barnen får möjlighet att behålla sina medfödda förmågor och utveckla nyfikenheten, lusten att lära, glädjen, självständigheten, kreativiteten och den ömsesidiga respekten.Lärandemiljön är stimulerande och utmanade. Det möjliggör att barnen får friheten att välja den aktivitet som det individuella barnet är intresserat av. Vi erbjuder aktiviteter som främjar varje barns utveckling och lärande. Genom olika aktiviteter och situationer uppmuntrar och främjar vi det sociala samspelet mellan barnen.
På våra förskolor erbjuds barnen också möjlighet till att få uttrycka sig på olika sätt under kreativa former genom att måla, skapa, dansa, sjunga och dramatisera.

Kompetenta individer

Vi ser alla barn som kompetenta individer var och en med olika förutsättningar och behov. Pedagogens uppgift är att tillvarata barnens behov och intressen och ge dem nya utmaningar som är anpassat till deras ålder och mognad. Rätt utmaning till varje barn ger en känsla av att ”jag kan” vilket får barnet att växa i sin självkänsla.
Vi arbetar aktivt med ömsesidig respekt och alla människors lika värde genom att samtala med barnen i olika vardagliga situationer som uppstår på förskolan. Vi lägger även stor vikt vid att skapa en förståelse för människors olikheter.

Föräldraengagemang

Föräldraengagemanget är en viktig del av vår förskoleverksamhet. Delaktighet och gemenskap är självklarheter för våra föräldrar som hjälper oss bl.a. med att skapa en trivsam inre och yttre miljö. Vi utgår alltid från det bästa för barnen. Därför är ett nära samarbete med vårdnadshavarna viktig i våra verksamheter.

”En jättebra skola. Rekommenderas verkligen.”
Vårdnadshavare
Årskurs 5