En icke-vinstdrivande skola för alla!

Ledning och styrelse

Den operativa ledningen för Föreningen Hemgårdar

Verksamheterna leds av operativa chefer. Tillsammans bildar de ledningsgruppen som leds av skolchefen.

 

Rickard är ansvarig för Föreningen Hemgårdars samtliga verksamheter och biträder styrelsen i det dagliga arbetet.

Rickard Deltinger

Skol- och verksamhetschef
Myrtel är ansvarig för Malmö Montessoriskola med fritidshem.

Myrtel Olsson

Rektor skola
Patrik ansvarar för fritidshemmets verksamhet på Malmö Montessoriskola.

Patrik Påhlsson

Fritidshemschef
Monika har det övergripande ansvaret för föreningens förskolor.

Monika Kagholm

Rektor i förskolan
Hanna ansvarar tillsammans med Monika för driften av föreningens förskolor.

Hanna Sundberg

Biträdande rektor i förskolan

Ledningen nås på e-post enligt följande: (ersätt åäö med aao)

förnamn.efternamn@montessoriskolan.com

 

 

Styrelse

Styrelsen är huvudman för Föreningen Hemgårdar och Malmö Montessoriskola, och består av sju föräldrar och två personalrepresentanter. Styrelsen sammanträder månadsvis och dess viktigaste uppgift och ansvar är dels att kontrollera den löpande förvaltningen avseende ekonomi och måluppfyllelse, dels att driva utveckling och säkra verksamheterna för framtiden. Suppleanterna deltar på mötena. Skolchefen, ekonomichefen, rektor och rektor i förskola är adjungerade till styrelsemötena.

Styrelsen väljs på årsmötet efter förslag från valberedningen.

Styrelsen nås på: styrelse@montessoriskolan.com

Vill du ta del av protokoll från styrelsemöte/årsmöte kontaktar du skolans kansli.

Ordförande: Jenny Gaffner
Vice ordförande: Fredrik Richter
Sekreterare: Caroline Sandström
Ekonomi: Alexander Tale
Ledamot: Jenny Larsson
Ledamot: Gustaf Persson

Suppleanter
Truls Gustaffson
Victoria Jung

Personalrepresentanter
Helena Gunne, skolan

Valberedning

Ordförande: Olof Liungman

Ledamöter
Annacarin Rathsman
Karl-Anders Johansson

Valberedningen nås på: valberedningen@montessoriskolan.com