Här växer framtiden!

Fritidshem

Hos oss går elever från förskoleklass till årskurs fem på fritidshemmet. Eleverna är uppdelade i två grupper, f-2 och 3-5. Vår verksamhet och våra aktiviteter har sin grund i läroplanens allmänna del och i kap 4 om fritidshemmet, och i montessoripedagogikens filosofi.

Fritidshemmet har egna lokaler utrustade och utformade för att stimulera elevernas utveckling och lärande och ge en meningsfull fritids. Det finns plats för lek och spel, rekreation och avkoppling.

Undervisningen och aktiviteterna på fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan och lärandet utgår från elevernas intresse och behov. Eleverna har stora möjligheter att påverka innehållet, komma med egna förslag och vara med och ta ansvar i verksamheten.

Samarbete

Genom aktiviteter och fri lek ger vi våra elever goda förutsättningar att utveckla sin tilltro till sig själva, respektera varandra och samarbeta.

Skapande

Vi främjar elevernas fantasi. Lek, rörelse och skapande med olika estetiska uttrycksformer får ta stor plats. Vi stimulerar till kreativitet och nyfikenhet bl a genom att ha ett rikt utbud av olika material.

Språk och kommunikation

Eleverna får goda möjligheter att uttrycka sig och kommunicera med olika språkliga uttrycksformer. Vi har samlingar och högläsning där vi varierar texterna för att utmana, inspirera och väcka nyfikenhet. Vi låter elever eleverna prova olika digitala utrycksformer såsom film, fot och textskrivande

Rörelse

På fritidshemmet finns goda möjligheter till aktivitet och rörelse. Vi stimulerar rörelse i olika miljöer. Vi rör oss i och drar nytta av närmiljön.

Frihet

Frihet är ett centralt begrepp i vår undervisning på fritidshemmet och inom montessoripedagogiken. Valfrihetatt själv välja aktivitet tillsammans med vem man vill.

Rörelsefrihet; vi har olika rum och utrymmen med olika tema för olika aktiviteter. Frihet i tid;att själv få välja hur länge man vill hålla på med en lek eller aktivitet. Frihet att växa; vi utmanar och stödjer våra elever enligt Maria Montessoris devis: ”Hjälp mig att hjälpa mig själv” för att bli trygga och kompetenta vuxna.

”Världens bästa fritids!”
Elev, 7 år

Fritidshemmets aktivitetsdagar

En vecka kan t ex se ut så här:

Måndag: Utedag med styrd aktivitet och fri lek.
Tisdag: Lekdag på fritids. Kan innefatta sällskapsspel, klicks, lego, leklådor m m.
Onsdag: Pysseldag. Vi arbetar med olika material typ gips, betong, lera, måla m m.
Torsdag: Utflyktsdag/göra färdigt. Cirka var tredje vecka åker vi på utflykt.
Fredagar: Film- och bokklubb.

Varje dag innan mellanmålet så har vi samlingar 1:or och 2:or där vi kan ha sångstunder, massage, teater, dans, Eq-övningar m m.