Här växer framtiden!

Vår profil

Montessoripedagogik

Maria Montessori var en pionjär när hon redan för hundra år sedan skapade en ny pedagogik med Barnet i centrum. Vår undervisning bygger på Montessoris filosofi om barnets inre drivkraft och nyfikenhet. Miljön, materialet och pedagogen är ett viktigt stöd för barnets utveckling och lust att lära. Frihet under ansvar, delaktighet och respekt för varandra genomsyrar vårt förhållningssätt.

Dagens samhälle ställer också andra krav på oss och därför bedriver vi en modern och tidsenlig undervisning med hjälp av olika tekniska hjälpmedel och media.

Alla tillsammans

Vi är en liten skola där sammanhållning och att lära känna varandra är en styrka. Vi har flera årliga unika temadagar där vi åldersblandar alla elever från åk f till nio som tillsammans för lösa uppgifter och utföra uppdrag under ledning av en åk nio elev.

Den röda tråden av sammanhållning startar redan i förskolan och vi knyter oss samman genom en tydlig plan för övergångar och samverkan mellan verksamheterna. Både inom skolan och mellan förskolorna. Vi har också forum för lek och samverkan mellan femåringarna i förskolan och sexåringarna i skolan. Det ska vara tryggt och roligt att börja skolan!

Hälsa

Hälsa och välbefinnande, att må bra, är grundläggande för att leka och lära. På förskolan och fritidshemmet prioriterar vi daglig rörelse och utevistelse. På fritidshemmet erbjuder vi olika ”prova på” idrotter likaväl som eleverna har fri utomhuslek. Vi provar på yoga, massage och mindfulness.

Varje måndag och fredag startar skoldagen för åk f – 9 på skolgården med ett 15 minuters pulshöjande jympapass till musik. En bra start på dagen!

Vi har vår idrottsundervisning förlagd på Fair Play stadion, tio minuters promenad från skolan.