Här växer framtiden!

Vår profil

Montessoripedagogik

Maria Montessori var en pionjär när hon redan för hundra år sedan skapade en ny pedagogik med Barnet i centrum. Vår undervisning bygger på Montessoris filosofi om barnets inre drivkraft och nyfikenhet. Miljön, materialet och pedagogen är ett viktigt stöd för barnets utveckling och lust att lära. Frihet under ansvar, delaktighet och respekt för varandra genomsyrar vårt förhållningssätt.

Dagens samhälle ställer också andra krav på oss och därför bedriver vi en modern och tidsenlig undervisning med hjälp av olika tekniska hjälpmedel och media.

Alla tillsammans

Vi är en liten skola där sammanhållning och att lära känna varandra är en styrka. Vi har flera årliga unika temadagar där vi åldersblandar alla elever från åk f till nio som tillsammans för lösa uppgifter och utföra uppdrag under ledning av en åk nio elev.

Den röda tråden av sammanhållning startar redan i förskolan och vi knyter oss samman genom en tydlig plan för övergångar och samverkan mellan verksamheterna. Både inom skolan och mellan förskolorna. Vi har också forum för lek och samverkan mellan femåringarna i förskolan och sexåringarna i skolan. Det ska vara tryggt och roligt att börja skolan!

 

Vår syn på Montessoripedagogik

Språk är viktigt för oss. Det främjar och utvecklar barnets och elevens identitet. Att kunna uttrycka sina känslor och ha ett rikt språk ger upphov till glädje och självkänsla. Vi stärker det svenska språket i alla ämnen och med olika material och hjälpmedel.

Miljön är viktig för oss. Därför har vi en god och anpassad och inne- och utemiljö. Vi lär våra barn och elever att värna om vår jord och vår natur och att vårda sin inne- och utemiljö, sitt material och sina saker.

Pedagogen är viktig för oss. Därför är vi alla goda förebilder. Vi har ett positivt förhållningssätt och goda tillitsfulla relationer med varandra, våra barn och elever samt våra vårdnadshavare. Vi ser i första hand till barnets och elevens intresse. Små undervisningsgrupper och närhet till oss pedagoger är en viktig utgångspunkt.

Kunskapssynen är viktig för oss. Därför organiserar vi undervisningen så att vi väcker barns och elevers lust och nyfikenhet att lära. Barn och elever har olika förutsättningar att lära, därför utgår vi från deras intressen och individualiserar undervisningen. Vi har ett holistiskt perspektiv på kunskap. Vi är inspirerande som pedagoger.

Kreativitet är viktigt för oss. Därför utforskar vi omvärlden, samhället och kulturlivet för att våra barn och elever ska få nya intryck och inspiration. Vi har goda relationer med våra barn och elever. På så sätt blir de kreativa, stärkta i sin självkänsla och vågar göra fel.

Rörelse är viktigt för oss. Därför ger vi många och goda möjligheter till aktivitet och rörelse. Vi har gruppstärkande övningar och samarbetsövningar. Rörelse är ett gott sätt att lära känna och hantera sin egen kropp. Rörelse är glädje.

Frihet och Ansvar går hand i hand med rättigheter och skyldigheter. Hos oss har barn och elever möjlighet att växa och utvecklas och det ökar i takt med mognad och förmåga. Hos oss lär sig barn och elever att ta ett personligt ansvar för sina handlingar, för sitt skolarbete och för miljön.

Hjälp mig att hjälpa mig själv är ett viktigt begrepp för oss. Därför har vi självrättande material och faddersystem. Vi tror på att barn och elever lär av varandra. Vi bekräftar barnens och elevernas framgångar på ett positivt sätt. Vi förstärker deras självkänsla och att våga tro på sig själv för att fortsätta lyckas.

Barnet i centrum är en självklarhet för oss. Vår utbildning lägger grunden för ett livslångt lärande. Vi stimulerar varje barns och elevs bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Vår utbildning tar tillvara barnens och elevernas egna erfarenheter och intressen.