Här växer framtiden!

Skola F-9

Grundskolan

På vår skola är eleverna indelade i fyra arbetslag. F-1, 2-3, 4-6 och 7-9. Klasserna är små och lärartätheten hög. I de praktisk estetiska ämnena undervisas eleverna i små grupper, vilket gör att eleverna blir sedda. Vi har generellt en hög andel behöriga och legitimerade lärare i alla ämnen och årskurser.

Trygghet och trivsel

För att skapa en trygg övergång mellan förskolan och förskoleklassen och fritidshemmet har vi väl utvecklade rutiner som engagerar barnen och pedagogerna från alla verksamheterna.

Vi är en liten skola där alla känner alla. Vi har många gemenskapande åldersblandade aktiviteter från förskoleklass till årskurs nio. Detta skapar trygghet hos de yngre eleverna och gör att de äldre eleverna får vara goda förebilder. Vår inomhusmiljö är trivsam och fräsch, och vår skolgård inbjuder till lek och aktivitet.

Kunskap och kompetens

Vår undervisning bygger montessoripedagogikens grundläggande filosofi och den nationella läroplanen. Vi tror på barnets inre drivkraft, nyfikenhet och lust att lära, och vi stimulerar förmågan att ta eget ansvar med växande ålder.

Vi har ett lugnt arbetsklimat som främjar undervisning och gör det möjligt att lära och få goda kunskaper.

Hos oss får eleverna från tidig ålder börja utveckla sin digitala förmåga och använda olika digitala verktyg. Vi lär eleverna att kritiskt granska information och orientera sig i medieströmmen. Att diskutera och problematisera är viktigt i en komplex verklighet. Vi arbetar för att utveckla elevernas kreativa förmågor och lyfter fram entreprenöriellt lärande.

Vi har ett gott samarbete med hemmen. Tillsammans hjälps vi åt att främja elevernas utveckling till aktiva, kreativa och kompetenta individer.

Värdegrund

All personal tar ett stort ansvar för att förmedla och förankra vår värdegrund och de grundläggande värdena.

Hos oss ska våra elever få utvecklas och känna växandets glädje, få känna tillfredsställelse över sina framsteg och lära sig att övervinna svårigheter. De ska få känna stolthet och tro på sig själva.